Montážní návod k sestavení komínů

Spolu s komínem Vám vždy zasíláme také montážní návod k sestavení komína, pro daný typ komína.

Níže sepisujeme návod obecnou formou, vždy se proto řiďte raději konkrétním montážním návodem pro konkrétní typ individuálního komína.

Komín je staticky samonosnýmusí být oddělen od ostatních stavebních prvků. Komín musí být instalován dle projektové dokumentace v souladu s montážním návodem a použitím originálních komínových prvků dodaných prodejcem. Ke každému komínovému systému obdržíte certifikát na jehož základě Vám bude po správné instalaci sepsána odborně způsobilou osobou revizní zpráva sloužící k vydání kolaudačního rozhodnutí stavby.

Komín musí být vystavěn na staticky pevné základové ploše (desce), která unese dle výšky komínového systému váhu cca 100 kg / 1 m výšky komínu, př: 8 bm = 660 kg.

Základ pro stavbu komínu je třeba od podlahy důkladně odizolovat izolační fólií například IPA apod.

Před nalepením první tvárnice na podlahu je vhodné podle čtyř otvorů v tvárnici pro roxor, vyvrtat do podlahy 4 díry na roxor o hloubce cca 5 cm, jako statickou kotvu. Roxor volíme o průměru 8 nebo 10 mm v závislosti od toho, jak vysoko půjde komín nad střešní krytinu a nařežeme ho na 1 m dlouhé pruty.

Do první tvárnice vložíme šamotovou kondenzační jímku, kterou nasměrujeme směrem, kterým bude umístěný revizní a čistící otvor a dle větrací mřížky vyřízneme do tvárnice otvor pro větrací mřížku.

Pozor na správné otočení kondenzační jímky, ve spodní částí jímky je umístěné plastové napojení pro případný další odvod kondenzátu z komínu. Množství vytvořeného kondenzátu je závislé na použití spotřebiče – kotel, krb, kamna. Odvod kondenzátu je možné napojit na kanalizaci.

Šamotové díly se lepí od kondenzační jímky lepidlem na šamot přiloženým k dodávce materiálu.

Komínové tvárnice, včetně otvorů pro roxor, spojujeme speciálním lepidlem, které je rovněž přiloženo k dodávce materiálu ve 20ti nebo 25ti kilovém balení. Připravte si vždy pouze tolik lepidla, kolik určitě spotřebujete, návod na použití lepidla na tvárnice je rovněž přiložen.

Šamotové komponenty je třeba otočit drážkami směrem po vodě – tzn. že vtékající voda do komína musí vtékat do vnitřku komína směrem do kondenzační jímky.

Na kondenzační jímku nalepíme první část šamotu – dvířkový díl, současně s připravenými díly – komínové tvárnice s vyřezanými otvory pro dvířka. Otvory do tvárnic vyřežeme pomocí úhlové brusky s diamantovým kotoučem.

Při práci používejte vhodné ochranné prostředky, brýle, rukavice atd.

Šamotové díly a komínové tvárnice se nesmí nikde dotýkat. Otvor pro spodní revizní dvířka musí být vyřezaný dle vnitřního rozměru nerezových dvířek.

Šamotový límec je potřebné podle typu dvířek zkrátit po celém jeho obvodu standardně o 3 cm, tak aby se vešel dovnitř tvárnice.

Nad šamotovým hrdlem čisticích dvířek začínáme s ukládáním izolací do kruhového tvaru.

Před lepením šamotových vložek je nutné lepenou drážku otřít vlhkou houbou, namazat drážku dostatečnou vrstvou lepidla na šamoty, spojit šamot a vytlačené lepidlo vytřít do hladka uvnitř šamotových trubek. Drážky musí být plné lepidla, těsné a vytřené do hladka, aby nedocházelo k usazování dehtu na stěnách komínu.

Odbočku pro spotřebič (zaústění) osadíme v takové výši, v jaké požadujeme připojení ke spotřebiči. V případě, že odbočku pro spotřebič potřebujeme osadit výše, vkládáme na dvířkový šamotový díl potřebný počet základních šamotových vložek až dosáhneme požadovanou výšku pro odbočku. V tvárnicích v místě pro odbočku vyřízneme otvor s dilatační mezerou dostatečně velkou, min. 3 cm od šamotu (ve tvaru izolace pro sopouch). Je nutné mít na paměti, že šamotové vložky vzhledem k vyšší provozní teplotě mají jinou roztažnost než komínové tvárnice, proto je nutné zachovat správnou dilatační mezeru kolem odbočovacího dílů. Do tohoto otvoru pak vložíme dvoudílnou minerální vlnu – izolaci sopouchu a přesíťkujeme.

Po osazení odbočky pro spotřebič pokračujeme v navlékání tvárnic na roxory, při napojování prutů, tyto přesadíme ve spoji o cca 10 cm. Spoj provádíme uvnitř tvárnice. Zalévání roxorových prutů provádíme tekutou maltou, lepení tvárnic provádíme hustější maltou, postupně vkládáme další izolační prvky a šamotové vložky. Přechody přes stropy musí mít dilatační mezeru cca 30 mm od komínových tvárnic. Do mezery mezi komín a strop (podlahu) je potřebné vložit tvrzenou minerální vlnou, která vyplní spáru a komín zafixuje proti bočnímu pohybu. Přechody přes stropy musí být volné, komín se v tomto místě nesmí kotvit ani jiným způsobem opírat o konstrukce stropů a podlah, musí stát samostatně kvůli tepelné roztažnosti a možnosti event. pohybu nahoru a dolů.

Přechod přes krov a dřevěné konstrukce musí být ve vzdálenosti min. 100 mm od tvárnice. Při přechodu přes krov je vhodné, aby tvárnice byly kotveny ocelovými prvky s dilatační mezerou cca 5 mm kolem pláště komína ukotvenou pevně ke krokvím konstrukce krovu. Komín je nutné správně oplechovat a zaizolovat při průchodu krovem, aby nedošlo k zatékání dešťové vody po komínovém tělese.

Komín by měl mít výšku min. 65 cm nad štítem krovu (do 2 m od štítu objektu). V případě, že komín je více než 2 metry od štítu, je možné komín snížit v 10º sklonu od štítu. Za šikmou střechu je považována střecha, která má sklon od vodorovné roviny větší než 20° dle normy ČSN 73 4201.

Ukončení komínu provádíme následovně:

  • Ukončení kónusem – šamotový díl prochází přes krycí desku a nad krycí deskou dle výšky nerezového kónusu uřežeme pomocí brusky s diamantovým kotoučem šamotovou vložku podle výšky horního okraje – dorazu kónusu. Kónus se nasadí na poslední šamotový díl. Spoj mezi kónusem a šamotem v horní části je vhodné slepit lepidlem Gasket (vodovzdorné lepidlo), které není součástí dodávky.
  • Při použití krycí desky jde kónus navléknout přímo na šamot, protože krycí deska obsahuje límec na obtékání vody.

Na všechny typy ukončení je možné použít odnímatelnou proti-dešťovou stříšku.

Komíny vyšší než 15 m, komín, který prochází horním podlažím, které není izolované a komín, který má teplotu spalin naměřenou na ústí nižší než 60 °C je vhodné zateplit minerální vlnou o tloušťce 30 mm.

Jedná se o klasické zateplení – izolace (tvrzená minerální vlna), lepidlo + síťka. Docílí se tím lepší funkčnosti komínu. Toto platí i pro komíny které stojí samostatně zvenku objektu. Každý komín je nutné zejména v nadstřešní části přesíťkovat, přetáhnout flexibilním lepidlem kleber a omítnout fasádní omítkou, nebo oblepit dekoračním obkladem. Je nutné používat směsi pro venkovní použití, aby došlo k zamezení vsakovaní vody do komínových tvárnic.

Komíny, které nejsou v zimních měsících využívány je nutné zahřívat pozvolna, aby nedošlo k tepelnému šoku promrzlého tělesa a poškození šamotu. Spotřebič je nutné ke komínu připojovat prostřednictvím těsnicího dilatačního provazce, vždy o stupeň nižšího průměru než je průměr šamotu.